Waarom JoHo Insurances?

JoHo Insurances is onderdeel van JoHo en houdt zich voornamelijk bezig met internationale verzekeringen. Wij hebben gedurende de jaren veel kennis en ervaring opgedaan en gebruiken deze kennis om mensen te adviseren over verzekeringen.

We zijn onderdeel van de BONAPA, de Nederlandse Au pair branche organisatie die veel au pair bemiddelingsbureaus vertegenwoordigt.

Alle klanten die via ons een verzekering regelen kunnen na het afsluiten van de verzekering, van onze diensten gebruik blijven maken.

Veelgestelde vragen (FAQ)

1. Waarom wordt de au pair door de SVB gezien als werknemer?

Redenen dat de au pair door de SVB als werknemer wordt beschouwd:

  • Er is sprake van een gezagsverhouding, arbeid en loon in de verhouding tussen de au-pair en het gastgezin.
  • Er zijn afspraken over het ontvangen van een vergoeding (deels in natura) voor het verrichten van werkzaamheden in de vorm van kinderopvang en licht huishoudelijk werk.
  • De au-pair volgt daarnaast bij de uitvoering van de werkzaamheden aanwijzingen en instructies van het gastgezin op. 

De elementen die vereist zijn voor het bestaan van een arbeidsverhouding zijn daarmee dus aanwezig.

2. Als de au pair als werknemer wordt gezien moet zij dan ook loonbelasting betalen?

Er bestaat een beleidsregel namens de Staatssecretaris van Financiën waarin is vastgelegd dat inhouding van loonbelasting/premie volksverzekeringen bij au-pairs om doelmatigheidsredenen achterwege kan blijven. De redenen zijn daarin gelegen dat in een groot aantal gevallen de ingehouden loonheffing uiteindelijk weer moet worden teruggegeven als gevolg van de definitieve vaststelling van de verschuldigde aanslag. Dat het noodzakelijk is gebleken om een dergelijk besluit te nemen bevestigt eveneens dat er dus in feite sprake is van een reguliere arbeidsverhouding waarvoor “normaal gesproken” een reguliere loonbelasting en premieplicht geldt. Het achterwege laten van loonheffing uit doelmatigheidsoverwegingen houdt niet in dat er geen verzekeringsplicht is.

3. Hoe moet ik omgaan met de brief van het Zorginstituut Nederland?

De au pair wordt door het Zorginstituut Nederland opgeroepen om een zorgverzekering af te sluiten (dus niet u als gastgezin). Om te voorkomen dat een boete volgt, adviseren wij om binnen de gestelde termijn een basiszorgverzekering af te sluiten voor de au pair. Wij kunnen helpen bij het regelen van een voordelige basiszorgverzekering. De aanvraagdatum is overigens van belang  voor de uiteindelijke ingangsdatum van de verzekering.

4. Per wanneer moet de au pair de basiszorgverzekering afsluiten?

De au pair heeft vanaf het moment dat ze verzekeringsplichtig is 4 maanden de tijd om een basiszorgverzekering af te sluiten. Deze verzekering moet dan wel met terugwerkende kracht ingaan vanaf het moment dat ze verzekeringsplichtig wordt, officieel is dit de eerste werkdag. Vaak wordt echter de datum van inschrijving bij de gemeente gehanteerd als startdatum.
Indien de au pair de verzekering niet direct afsluit kan het gebeuren dat bij controle van het Zorginstituut Nederland de au pair een oproep krijgt om dit alsnog te doen. Het Zorginstituut Nederland stuurt een brief naar de au pair en stelt hierin een deadline waarbinnen de au pair een basiszorgverzekering moet afsluiten. Als binnen deze termijn geen basiszorgverzekering wordt afgesloten dan kan het Zorginstituut Nederland een boete opleggen.

5. Is de au pair met een basisverzekering en au pair verzekering dubbel verzekerd?

De au pair is met de au pair verzekering en de basisverzekering dubbel verzekerd voor spoedeisende medische kosten als de au pair verzekering tijdens de gehele periode dat de au pair in Nederland verblijft, volledige dekking biedt voor medisch spoedeisende kosten in Nederland (dit valt immers ook onder de basisverzekering). Bij een aantal verzekeraars is het echter mogelijk om de dekking van de au pair verzekering aan te laten passen, zodra de au pair ook verzekerd is met de basisverzekering. De au pair verzekering biedt in dat geval een aanvullende dekking op de basisverzekering, bijvoorbeeld voor medische kosten in het buitenland of het eigen risico van de basisverzekering welke u kunt claimen bij de au pair verzekering (combinatie basisverzekering met de ISIS au pair verzekering/ Study in The Netherlands).  

6. Heeft de au pair recht op zorgtoeslag?

Indien de au pair een Nederlandse basiszorgverzekering heeft, heeft zij in de regel recht op zorgtoeslag. Dit is afhankelijk van haar inkomen en vermogen. Meestal is dit laag genoeg om in aanmerking te komen voor zorgtoeslag. Een uitzondering is de situatie als de au pair woont bij een éénoudergezin. In dit geval doet het probleem zich voor dat het inkomen/vermogen van de gastouder wordt meegerekend, omdat de gastouder en au pair dan meestal als toeslagpartners worden beschouwd. Vaak is het gezamenlijke inkomen dan te hoog om recht te hebben op zorgtoeslag. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Belastingdienst.

7. Waarom krijgt de au pair van een éénoudergezin geen zorgtoeslag?

Helaas komen au pairs van éénoudergezinnen vaak niet in aanmerking voor zorgtoeslag. Dit komt doordat door de regels van de Belastingdienst de au pair en gastouder in deze situatie als toeslagpartners worden beschouwd. In dit geval wordt dan naar het gezamenlijke inkomen/vermogen gekeken en niet enkel naar het inkomen/vermogen van de au pair. Vaak is het gezamenlijke inkomen te hoog om recht te hebben op zorgtoeslag. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Belastingdienst. Als het verzoek voor zorgtoeslag door de Belastingdienst is afgewezen, kunt u altijd bezwaar maken. Wij kunnen u hierbij helpen door onze kennis en ervaring met deze doelgroep. Neem hiervoor contact met ons op.

8. Wanneer kan de basiszorgverzekering worden stopgezet?

De basiszorgverzekering kan (en moet) weer worden stopgezet zodra de au pair vertrekt en zich uitschrijft uit de BRP. Het is raadzaam om een bewijs van uitschrijving te vragen bij de gemeente. Indien de au pair zorgtoeslag ontvangt dient u de zorgtoeslag ook stop te zetten bij de Belastingdienst.

9. Ik heb zelf een au pair geregeld wat moet ik doen?

Wellicht kan één van de au pair bureaus waar wij mee werken nog optreden als referent. Vul ons contact formulier in en wij kijken wat we voor u kunnen doen.

10. Is het nodig om een bankrekening voor de au pair te openen?

Als de au pair zorgtoeslag wil ontvangen dan zal zij ook een eigen bankrekening moeten hebben. De zorgtoeslag wordt alleen gestort op rekening van de persoon die recht heeft op de toeslag, ongeacht van welke rekening de premie voor de basisverzekering wordt afgeschreven. De au pair heeft daarom een eigen bankrekening nodig. Deze kan, in de regel, bij de grotere banken worden aangevraagd.

11. Wie moet de premie voor de basisverzekering betalen?

Voor zo ver wij weten zijn er geen regels omtrent de betaling van de premie van de basisverzekering. Op het moment dat de basisverzekering wordt aangevraagd heeft de au pair vaak nog geen Nederlandse bankrekening. Het is niet ongebruikelijk dat in eerste instantie het gezin betaalt en dat het rekeningnummer later wordt aangepast. Dan kan de au pair zowel de premie betalen én de zorgtoeslag ontvangen op haar eigen rekeningnummer.

12. Zorgtoeslag aanvragen hoe werkt dat?

Dit kan allemaal online worden geregeld door enkele vragen te beantwoorden. We verwijzen u graag naar de toeslagen webite van de Belastingdienst.

Nu direct regelen:

Contact

JoHo Insurances

Hoofdkantoor

Paviljoensgracht 18
2512 BP Den Haag
Nederland
Tel: +31 88 3214563 
E-mail: aupair@joho.org

Ons kantoor