Noodsituaties & Schade melden

Verwacht u dat er medische kosten moeten worden gemaakt of wilt u een claim indienen? Lees dan verder over het indienen van een declaratie en wat te doen bij calamiteiten.

Calamiteiten

Au pair moet naar het ziekenhuis - bel de Alarmcentrale

Belt u dan de alarmcentrale en houd het polisnummer bij de hand. De alarmcentrale maakt een dossier aan van uw melding, het is raadzaam om het dossiernummer te noteren zodat u daar naar kunt refereren bij toekomstig contact. 

Het telefoonnummer van de alarmcentrale: +31 (0) 182 544 555

Dit nummer is 24 uur, 7 dagen per week beschikbaar.

Er is langdurig zorg nodig of er worden hoge zorgkosten verwacht - Bel de Alarmcentrale

Verwacht u dat er hoge medische kosten moeten worden gemaakt, denk aan bedragen boven de 500 euro. Belt u dan de alarmcentrale en houd het polisnummer bij de hand. De alarmcentrale maakt een dossier aan van uw melding, het is raadzaam om het dossiernummer te noteren zodat u daar naar kunt refereren bij toekomstig contact. 

Het telefoonnummer van de alarmcentrale: +31 (0) 182 544 555

Dit nummer is 24 uur, 7 dagen per week beschikbaar.

De au pair moet onverwacht terug naar huis bij calamiteit - Bel de Alarmcentrale

Dit is onder andere het geval als de au pair komt te overlijden of als er ernstige familieomstandigheden zijn waardoor ze terug moet naar huis. Denkt u hierbij aan het overlijden van een eerste of tweede graad familielid, zoals een oma of broer van de au pair.

Belt u dan de alarmcentrale en houd het polisnummer bij de hand. De alarmcentrale maakt een dossier aan van uw melding, het is raadzaam om het dossiernummer te noteren zodat u daar naar kunt refereren bij toekomstig contact. 

Belangrijke tip: bewaar alle reisdocumenten van de au pair voor een goede afwikkeling van de kosten. 

Het telefoonnummer van de alarmcentrale: +31 (0) 182 544 555

Dit nummer is 24 uur, 7 dagen per week beschikbaar.

Declareren

Ziektekosten declareren

Er is een aantal mogelijkheden, afhankelijk van de dekking en gebeurtenis.

All-in Dekking

Eigen risico basisverzekering: Verzekerd - indienen bij Au pair verzekering
Medische kosten in Nederland/buitenland: Indienen bij Au pair verzekering
Tandheelkundige behandeling: Verzekerd tot max bedrag, indienen bij Au pair verzekering

Spoedeisende medische zorg kunt u declareren bij verzekeraar ISIS (onderdeel van De Goudse). Als de au pair een basiszorgverzekering heeft, dan dient u de kosten eerst te declareren bij de Nederlandse zorgverzekeraar. Als de zorgverzekeraar niet alle kosten vergoedt, dan kunt u de resterende bedragen declareren bij ISIS. Dit geldt ook voor het eigen risico van de Nederlandse basiszorgverzekering.

Additional Dekking

Eigen risico basisverzekering: Verzekerd - indienen bij Au pair verzekering
Medische kosten in Nederland/buitenland: Indienen bij zorgverzekering
Tandheelkundige behandeling: Niet verzekerd op Au pair verzekering

Als de Additional dekking van kracht is op de ISIS Au pair verzekering, dan heeft uw au pair een Nederlandse basiszorgverzekering. De Additional dekking van de Au pair verzekering biedt vergoeding voor:

 • het eigen risico van de Nederlandse basisverzekering
 • spoedeisende medische kosten in het buitenland (dus buiten Nederland) die niet door de basisverzekering worden vergoed

De kosten moeten eerst worden ingediend bij de zorgverzekeraar van uw au pair. Vaak gaat dit ook automatisch via de zorgverlener, wanneer de huisarts of het ziekenhuis de rekeningen rechtstreeks naar de zorgverzekeraar stuurt. Een deel van de kosten zal niet door de basiszorgverzekering worden vergoed vanwege het eigen risico. Het gedeelte dat onder het eigen risico van de basiszorgverzekering valt, kunt u verhalen op de Au pair verzekering.

Soms zijn er in 1 keer veel kosten gemaakt en loopt de rekening van het eigen risico hoog op, tot bijna 900 euro. U kunt dan bij het indienen van de declaratie aangeven dat de verzekeaar niet u dient te betalen, maar de vergoeding overmaakt aan de zorgverzekeraar. Dit dient u zelf aan te geven op het schadeaangifteformulier.

Standaard dekking op de polis ISIS au pair verzekering

Dan geldt een eigen risico op de vergoeding van ISIS. Het eigen risico wordt toegepast per claim/gebeurtenis.

Tandartskosten declareren

Deze kosten worden niet vergoed door de basisverzekering aangezien die dekking alleen geldt voor mensen jonger dan 18 jaar. U hoeft deze kosten dus niet eerst in te dienen bij de Nederlandse zorgverzekeraar. U mag de claim direct naar ISIS sturen. Let op dat het alleen gaat om spoedeisende tandheelkundige kosten en alleen als de All-in dekking van toepassing is op de Au pair polis.

Staat Additional dekking op de polis, dan kunt u bij ISIS geen vergoeding vragen voor tandheelkundige behandelingen.

Kaakchirurg?
Als de au pair naar de kaakchirurg moet voor een operatie, dan vallen die kosten in de regel niet onder de dekking Tandartskosten. Neemt u in dit soort gevallen contact op met de Alarmcentrale aangezien de au pair naar het ziekenhuis zal moeten. Specialistische hulp in het ziekenhuis is in de regel wel verzekerd.

Bagage declareren

Hiervoor kan een claim worden ingediend. De vergoeding is altijd gebaseerd op het item dat is verloren, gestolen of kwijt geraakt. En dus niet op de waarde voor de aanschaf van een nieuw item. Voeg de originele nota's toe van hetgeen schade heeft geleden of gestolen is. Heeft u geen nota’s, stuurt u dan andere ‘bewijsstukken‘ zoals foto’s, afschriften. Wordt bagage gestolen? Dan zal aangifte moeten worden gedaan en dient het procesverbaal mee te worden gestuurd, als u de declaratie indient.

Extra reiskosten declareren

Zijn extra reiskosten gemaakt zonder tussenkomst van de Alarmcentrale en wenst u deze te declareren, dan is het van belang dat u alle reisbewijzen van de au pair bewaart, ook de tickets die ze niet heeft gebruikt. Moet de au pair onverwacht naar huis en had ze op dat moment géén ticket voor de reis naar huis, dan wordt de vergoeding beperkt tot 50%, tenzij de au pair ook weer terugkomt naar Nederland om het Au pair jaar af te maken. 

Aansprakelijkheid

De dekking voor aansprakelijkheid op de Au pair verzekering is aanvullend. De verzekeraar mag u vragen of de geleden schade wordt vergoed op de gezinsaansprakelijkheidsverzekering of op de inboedelverzekering wanneer zij de claim in behandeling nemen. 

A. Het gastgezin stelt au pair aansprakelijk

Het gastgezin meent dat de au pair aansprakelijk is voor schade aan hun spullen. U dient een verklaring (aansprakelijkstelling) op te stellen waarin u aangeeft dat u de au pair verantwoordelijk houdt voor de gebeurtenis en de daaruit voortvloeiende schade. En dat u een vergoeding eist voor die schade. Daarnaast vult u het schadeformulier in. 

Belangrijk bij het indienen van de declaratie;

 • het ingevulde schadeformulier; vul deze zo volledig mogelijk in
 • omschrijf in de aansprakelijkstelling wat de toedracht is van de geleden schade (Wat is er gebeurd? Hoe is de schade ontstaan?)
 • voeg een bewijs toe waaruit blijkt dat uw inboedelverzekering (de inboedelverzekering van uw gezin) geen dekking biedt voor de geleden schade
 • verzamel bewijzen die helpen bij het aantonen van de schade, bijvoorbeeld foto's of filmpjes, aankoopbonnen, etc. 

B. Iemand anders stelt de au pair aansprakelijk

Er is sprake van " een derde partij", iemand anders dan de au pair of het gastgezin. Deze persoon (benadeelde) meent dat de au pair aansprakelijk is voor de geleden schade. De benadeelde dient een verklaring (aansprakelijkstelling) op te stellen waarin hij/zij aangeeft dat hij/zij de au pair verantwoordelijk houdt voor de gebeurtenis en de daaruit voortvloeiende schade. En dat hij/zij een vergoeding eist voor die schade. Ook contactgegevens van de benadeelde kunnen hierin worden vermeld. 

Nog enkele aandachtspunten bij dit soort declaraties:

 • vergeet niet om contactgegevens van de benadeelde te delen met de verzekeraar, dit kan via het schadeformulier
 • u dient de schade eerst in bij uw gezinsaansprakelijkheidsverzekering. De verzekeraar mag u vragen om aan te tonen dat die verzekering geen vergoeding biedt
 • vul het schadeformulier van de Au pair verzekering zo zorgvuldig mogelijk in 
 • voeg de aansprakelijkstelling toe aan de stukken die u naar de verzekeraar stuurt 
 • maak foto's, filmpjes van de situatie en de schade en vraag getuigen om contactgegevens voor zover relevant 

Het indienen van een claim

Het indienen van een claim of het maken van een declaratie op de ISIS au pair verzekering kan per email of per post gedaan worden. Download het schadeformulier. Er is ook een Engelstalig Claim form als u dat prettiger vindt. U kunt dit formulier digitaal invullen of printen en met de hand invullen.

Voeg de originele nota's toe. Indien u geen (originele) nota's hebt, verzamel dan zoveel mogelijk gegevens die betrekking op de schade hebben zoals de omschrijving van het product (met bijv. de details en het type product), details van de koop (waar en wanneer gekocht), de betaling (afschrijving van uw rekening of creditcard) en de diefstal of schade (politie- of schaderapport).

Declaratie per email

Indien u declareert per email dient u het ingevulde schadeformulier te ondertekenen en in te scannen. Daarnaast graag ook alle originele bonnen inscannen. Bewaar wel alle originele nota's, aangezien de verzekeraar het recht behoudt om deze op te vragen. Het email adres van de verzekeraar is: claims@goudse.com

Declaratie per post

Indien u declareert per post, maak dan voor zover mogelijk een kopie van de documenten die u naar de verzekeraar stuurt, soms raakt er namelijk wel eens iets kwijt bij de post. Stuur het ingevulde schadeformulier en alle originele nota's naar de verzekeraar. Het postadres van de verzekeraar is:

De Goudse Verzekeringen
T.a.v. ISIS / Schade-afdeling
Postbus 9
2800 MA Gouda
Nederland