Begrippenlijst instanties & definities

aupairverzekeringen_beeldelement_1200x500

Instanties en termen relevant voor au pairs

Alfabetische volgorde

  • Au pair bureau: een organisatie die bemiddelt tussen gezinnen en au pairs en een erkend referent is. De Immigratie - en Naturalisatiedienst (IND) erkend referenten voor bemiddeling van au pairs.

  • Basisregistratie Personen (BRP): dit is de administratie van mensen die ingeschreven zijn in Nederland en wonen op het adres waar zij ingeschreven zijn. Inschrijven in de BRP regelt u via de gemeente. Een au pair dient zich ook in te schrijven wanneer ze in Nederland is.

  • Burgerservicenummer (BSN):een uniek persoonsgebonden nummer. De au pair krijgt een BSN na inschrijving in de BRP. Hiermee kan een en ander worden geregeld, zoals het aanvragen van een DigiD en een basiszorgverzekering.

  • Centraal Administratie Kantoor (CAK): zorgt voor handhaving van de Zorgverzekeringswet. Dit doen zij door te onderzoeken wie er ingeschreven is in de BRP maar geen Nederlandse basiszorgverzekering heeft. Die personen krijgen een brief met een oproep om de basiszorgverzekering te regelen op straffe van een boete als men dit niet doet. Ook au pairs worden op deze manier gecontroleerd.

  • Immigratie - en Naturalisatiedienst (IND): behandelt en beoordeelt visa aanvragen van buitenlanders die naar Nederland willen komen, ook voor au pairs. Alleen wanneer wordt voldaan aan de voorwaarden van het officiële Au pair programma van de IND, kan iemand zich au pair noemen. De IND erkent organisaties die de bemiddeling tussen gastgezin en au pair mogen doen, dit zijn erkend referenten.

  • Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW): Gastgezinnen die zich niet aan de regels houden van het officiële Au pair programma, overtreden de Wet arbeid vreemdelingen (Wav). De inspectie SZW kan dit controleren en beboeten.

  • Zorgtoeslag: een financiële tegemoetkoming voor mensen met een laag inkomen, voor het betalen van de premie voor de basiszorgverzekering. Een au pair komt nagenoeg altijd in aanmerking voor zorgtoeslag. Dit kan worden aangevraagd bij de Belastingdienst.

  • Zorgverzekeraar: een Nederlandse verzekeraar die de basiszorgverzekering aanbiedt, zoals omschreven in de Zorgverzekeringswet (ZvW). Elke zorgverzekeraar is verplicht om iemand een basiszorgverzekering aan te bieden wanneer die persoon verzekerd is volgens de Wet Langdurige Zorg (Wlz).

Zorgplicht voor de au pair

Om de kwetsbare positie van een au pair in Nederland te beschermen, hebben zowel het gastgezin als het au pair bureau een zorgplicht ten opzichte van de au pair.