FAQ Wet- & Regelgeving rond au pairs

Aupairverzekeringen_FAQ_1200x500

Rubriek 1: Basiszorgverzekering

Wat kan ik doen als de zorgverzekeraar de aanvraag voor de basiszorgverzekering voor mijn au pair afwijst?
 • Bij Zorg & Zekerheid kunnen wij helpen.
 • Bij andere basiszorgverzekeraars raden we aan om te vragen waarom de au pair volgens hen niet Wlz verzekerd is en (eventueel) wijzen op de informatie op de website van de SVB.
Wat is een eigen risico?
 • Eigen risico betekent dat de verzekeraar geen vergoeding geeft zolang de kosten lager zijn dan het eigen risico. 
 • Bijvoorbeeld: er geldt een eigen risico van 200 euro per jaar. In januari en maart bezoek je een dokter en de kosten zijn 50 euro per behandeling. In totaal heb je dus 100 euro kosten. Dit is lager dan het eigen risico: de verzekeraar trekt 100 euro af van het eigen risico en zal niet betalen. In augustus heb je een operatie nodig die 400 euro kost. Na het inhouden van het eigen risico dat nog over was, zal de verzekeraar 300 euro vergoeden.
 • In andere woorden, totdat je het eigen risico hebt opgemaakt, zal de verzekeraar niet vergoeden.
Verzekert de basiszorgverzekering hetzelfde als de Au pair verzekering?
 • Nee, de basis zorgverzekering en de Au pair verzekering zijn geen vergelijkbare verzekeringen. 
 • De basis zorgverzekering vergoedt alleen kosten voor medische behandelingen. De inhoud en vergoedingen en vergoedingen van dit pakket worden bepaald door de overheid en is bij elke zorgverzekeraar gelijk. De basis zorgverzekering vergoedt bepaalde kosten die zijn uitgesloten door de Au pair verzekering, zoals zwangerschap, behandeling na drugs gebruik, SOA’s en kosten voor een bestaande ziekte of aandoening. 
 • De Au pair verzekering vergoedt naast kosten voor spoedeisende medische zorg, o.a. ook dekking voor verlies en diefstal van bagage, terugreis naar huis bij familie calamiteiten, overkomst van familie als de au pair niet alleen kan reizen en aansprakelijkheid. Die kosten worden niet vergoedt door de basisverzekering. 
 • Uiteraard ontstaat er wel een “overlap” in dekking wanneer de All-in dekking en de basiszorgverzekering allebei actief zijn. Want veel spoedeisende medische behandelingen zijn dan verzekerd door de basis zorgverzekering én de Au pair verzekering.
 • Daarom kunt u de medische dekking van de au pair verzekering aanpassen van 'All-in' naar 'Additional', zodra het polisblad van de basisverzekering binnen is. U krijgt dan een korting op de premie van de au pair verzekering.
Is het nodig om een bankrekening voor de au pair te openen?
 • Als de au pair zorgtoeslag wil ontvangen dan zal zij ook een eigen bankrekening moeten hebben.
 • De zorgtoeslag wordt alleen gestort op rekening van de persoon die recht heeft op de toeslag, ongeacht van welke rekening de premie voor de basisverzekering wordt afgeschreven.
 • Overigens dient de premie van de basisverzekering ook afgeschreven te worden van een Nederlands IBAN nummer. De au pair heeft daarom een eigen bankrekening nodig. Deze zou ze bij elke bank moeten kunnen openen.
Wie moet de premie voor de basisverzekering betalen?
 • Voor zo ver wij weten zijn er geen regels omtrent de betaling van de premie van de basisverzekering.
 • Op het moment dat de basisverzekering wordt aangevraagd heeft de au pair vaak nog geen Nederlandse bankrekening. Het is niet ongebruikelijk dat in eerste instantie het gezin betaalt en dat het rekeningnummer later wordt aangepast.
 • Dan kan de au pair zowel de premie betalen én de zorgtoeslag ontvangen op haar eigen rekeningnummer.

Rubriek 2: Wet- & Regelgeving

Is de au pair een werknemer?
 • Ervan uitgaande dat de au pair is bemiddeld door een erkend referent en alleen werkzaamheden doet die zijn opgegeven aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), is de au pair daadwerkelijk “au pair”. Er moet worden voldaan aan de voorwaarden die staan in het Au pair programma, te vinden op de website van de IND.
 • Indien iemand werkzaamheden voor u doet maar geen au pair is (dus niet voldoet aan de voorwaarden van het Au pair programma) dan kan worden gesproken van een werknemer. Dit is dan ook een risico dat u ontloopt door gebruik te maken van een erkend referent.
Betaalt een au pair loonbelasting?
 • Nee, dit is niet het geval. Dit wordt behandeld in de regeling “Loonbelasting en premieheffing volksverzekeringen, achterwege laten inhouding loonheffing au-pairs”.
 • Hierin staat met heel veel woorden dat bepaalde vergoedingen die de au pair ontvangt niet belastbaar zijn en dat hierdoor eventuele belastbare vergoedingen zo gering worden (rekening houdend met heffingskorting) dat deze niet komen aan het bedrag waarover belasting wordt geheven. (bron Overheid.nl)
Ik heb een brief ontvangen van het Centraal Administratie Kantoor (CAK), wat betekent dit?
 • Als u een brief ontvangt van het CAK dan zal deze gericht zijn aan de au pair. Het CAK stuurt brieven aan personen die in Nederland wonen, dus ingeschreven zijn in de Basisregistratie Personen (BRP), maar geen Nederlandse basiszorgverzekering hebben.
 • Het CAK heeft blijkbaar gezien dat de au pair wel is ingeschreven in de BRP maar de basisverzekering is nog niet actief of nog niet aangevraagd. De au pair krijgt een periode om alsnog de basiszorgverzekering te regelen. Dit kan ook via ons, aanvragen basiszorgverzekering.
 • Als de verzekering niet wordt geregeld dan krijgt de au pair een boete. 
Heeft een au pair recht op zorgtoeslag?
 • Uiteraard wordt dit beoordeeld door de Belastingdienst, waar de toeslag kan worden aangevraagd.
 • Het ontvangen van toeslag gaat niet automatisch, dit moet wel worden aangevraagd voor de au pair. Dit kan pas als de basiszorgverzekering is geregeld.
 • Omdat een au pair een relatief laag inkomen (vergoeding) heeft en in de regel ook niet vermogend is, heeft een au pair recht op zorgtoeslag.
Hoe vraagt een au pair zorgtoeslag aan?
 • In de regel heeft een au pair recht op Zorgtoeslag. De meeste au pairs hebben immers niet te veel vermogen of inkomen waardoor zij recht hebben op compensatie van de zorgpremie. Alle informatie over zorgtoeslag vindt u op de website van de Belastingdienst: www.toeslagen.nl.
 • Welke gegevens heeft u hierbij nodig?
  • Belastbaar inkomen (maand vergoeding vermenigvuldigd met het aantal maanden in het betreffende jaar)
  • BSN
  • Begindatum van de werkzaamheden
  • IBAN; dit mag niet het rekeningnummer van het gastgezin zijn. De au pair dient een eigen bankrekening te openen. Indien de au pair geen rekeningnummer heeft dan kunt u de belastingdienst bellen, en een verzoek indienen of een uitzondering kan worden gemaakt.
 • Telefonisch: u kunt voor de au pair de zorgtoeslag telefonisch (0800-0543) via de belastingdienst aanvragen.
 • Online: zorgtoeslag kan online worden aangevraagd op de website van de Belastingdienst. Dit gaat via het doorlopen van een aantal stappen, met per stap een aantal vragen die de au pair moet beantwoorden.
 • Via een mobiele app: Dit is alleen te gebruiken door mensen die geen toeslagpartner hebben. Als het goed is heeft de au pair geen toeslagpartner.
Hoe regelt een au pair bij een eenoudergezin zorgtoeslag?
 • Een au pair die woont in een gezin met 1 ouder, krijgt soms een afwijzing van de Belastingdienst nadat de zorgtoeslag is aangevraagd. Ze krijgt dan te horen dat ze geen recht heeft op zorgtoeslag omdat het gezamenlijke inkomen of vermogen te hoog is.
 • Dit ontstaat omdat de Belastingdienst de au pair en de ouder, als toeslagpartners ziet. Dit is uiteraard niet juist en de Belastingdienst erkent dit ook op de website.
 • De Belastingdienst vraagt u om contact op te nemen via de Belastingtelefoon. U verzoekt dan dat de au pair niet wordt beschouwd als uw toeslagpartner. (Bron: www.belastingdienst.nl/
Wat verandert er door Corona?
 • Uiteraard is het antwoord hierop onderhevig aan verandering door lockdowns, versoepelingen of juist aanscherping van regels. De maatregelen zijn uiteraard ook verschillend per land, waardoor een au pair uit het ene land makkelijk kan reizen en een au pair uit een ander land te maken heeft met een strenge lockdown.
 • Het au pair bureau heeft dagelijks te maken met de maatregelen die gelden in het land van herkomst en zij kunnen u daar goed over informeren. Ook kunnen zij u vertellen welke veiligheidsmaatregelen u zelf kunt treffen en welke verplicht zijn.
 • Wilt u weten wat Corona voor effect heeft op de au pair verzekering dan verwijzen we u naar de pagina met dekkingsinformatie.

 Rubriek 3 ISIS Au pair verzekering 

Hoe is aansprakelijkheid verzekerd bij de Au pair verzekering?
 • Belangrijk om te weten, bij alle claims op het onderdeel Aansprakelijkheid, is dat de Au pair verzekering een aanvulling is op een gezinsaansprakelijkheidsverzekering.
 • Wij raden u aan altijd ook een gezinsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Deze verzekering biedt binnen de voorwaarden ook dekkingen schade waarvoor een huishoudelijke hulp aansprakelijk is.
  Biedt de gezinsaansprakelijkheidsverzekering dekking, dan keert deze verzekering geen vergoeding uit.
Aansprakelijkheid bij schade aan spullen van derden, hoe zit dat?
Met “derden” wordt bedoeld iemand die geen onderdeel uitmaakt van uw gezin. De au pair kan aansprakelijk worden gesteld voor schade die zij veroorzaakt aan spullen van derden. Met de ISIS Au pair verzekering is er een aanvullende dekking voor schade aan (spullen van) derden. Zowel tijdens als buiten de au pair werkzaamheden.

Voorbeelden:

 • De au pair haalt een kind van het gastgezin op na een kinderfeestje. In de woning waar het kinderfeestje werd gegeven, stoot de au pair een dure vaas van een kast. Het gezin dat het kinderfeestje gaf, houdt de au pair aansprakelijk voor de schade. Eerst zal de schade moeten worden geclaimd op de gezinsaansprakelijkheidsverzekering, de ISIS Au pair verzekering biedt aanvullend een dekking.
 • Tijdens het uitgaan, slaat de au pair tijdens het dansen, een telefoon uit iemands handen. De eigenaar van de telefoon stelt de au pair aansprakelijk voor die schade. Wederom zal eerst de schade moeten worden geclaimd op de gezinsaansprakelijkheidsverzekering, de ISIS Au pair verzekering biedt aanvullend een dekking.
Aansprakelijkheid bij schade aan spullen van het gastgezin, hoe zit dat?
Er is een verschil tussen de Standaard en Super dekking.

Bij Standaard dekking
Er is nu alleen een aanvullende dekking voor schade aan spullen van het gastgezin als die schade ontstaat in de vrije tijd van de au pair. Een eigen risico van 150 euro geldt. Er wordt maximaal 1000 euro vergoed.

Bij Superdekking
Er is nu een aanvullende dekking voor schade aan spullen van het gastgezin als die schade ontstaat in de vrije tijd van de au pair of tijdens de au pair werkzaamheden. Een eigen risico van 150 euro geldt. Er wordt maximaal 1000 euro vergoed. Schade aan de (elektrische) fiets van het gastgezin is hierbij uitgesloten en wordt dus nooit vergoed; ongeacht of de schade is ontstaan tijdens werk of niet.

Schade aan en door de (elektrische) fiets van het gastgezin is hierbij uitgesloten en wordt dus nooit vergoed; ongeacht of de schade is ontstaan tijdens werk of niet.  

Voorbeelden: 

 • Om de kinderen van school te halen gebruikt de au pair de fiets van de gastmoeder. Ze zet de fiets vlakbij het schoolplein maar als ze terugloopt is de fiets weg. De Au pair verzekering biedt geen dekking. De gezinsaansprakelijkheidsverzekering waarschijnlijk ook niet omdat deze geen schade vergoedt bij gezinsleden onderling. Mogelijk biedt een fietsverzekering een vergoeding.
 • De au pair leent de fiets van de gastmoeder om te gaan winkelen in het centrum. Ze plaatst de fiets verkeerd in het rek en daarbij raakt het wiel verbogen. De Au pair verzekering biedt geen vergoeding. De gezinsaansprakelijkheidsverzekering waarschijnlijk ook niet omdat deze geen schade vergoedt bij gezinsleden onderling. Mogelijk biedt een fietsverzekering een vergoeding.
 • Tijdens het stofzuigen ziet de au pair niet dat een plas water in de badkamer ligt. De schade ontstaat dus tijdens werkzaamheden. Ze stofzuigt de badkamer en de stofzuiger gaat stuk. Het gezin kan de schade eerst indienen bij de gezinsaansprakelijkheidsverzekering. Deze vergoedt de schade waarschijnlijk niet omdat het schade bij gezinsleden onderling betreft. De schade kan daarna worden ingediend bij de Au pair verzekering, die biedt een aanvullende dekking als de Super dekking geldt. Er geldt wel een eigen risico van 150 euro. De Standaard dekking biedt geen dekking voor schade ontstaan tijdens au pair werkzaamheden.
Aansprakelijkheid waarbij een motorvoertuig betrokken is
Met een motorvoertuig bedoelen we alle voertuigen met een motor; auto, motor, brommer, etc. 
Er kan schade ontstaan door en/of aan een motorrijtuig.  
Belangrijk om te weten is dat de Au pair verzekering geen schade vergoedt als de au pair deze veroorzaakt tijdens het besturen van een motorvoertuig. Het maakt hierbij niet uit of dit tijdens au pair werkzaamheden gebeurt of in de vrije tijd. 

Voorbeelden hiervan:

 • De au pair leent de auto van het gastgezin om de kinderen naar zwemles te brengen. Bij het parkeren van de auto rijdt ze tegen een laag paaltje aan en er ontstaat een deuk en lak schade aan de auto.
  Schade aan de auto van het gastgezin:
  De Au pair verzekering biedt geen dekking hiervoor. De gezinsaansprakelijkheidsverzekering ook niet omdat het schade onderling betreft. Als de auto Casco verzekerd is, dan is er wel dekking voor schade aan eigen auto via de autoverzekering.
 • De au pair leent de auto om met vriendinnen een dagje naar het strand te gaan. Bij het terug naar huis rijden mist ze door een laag staande zon een auto van rechts en ze rijdt tegen die auto aan. Er is zowel schade aan de auto van het gastgezin, als aan de auto die ze heeft aangereden.
  Schade aan de auto van deze “ander”
  De au pair en de andere bestuurder vullen het Schadeformulier in dat gebruikelijk is bij een aanrijding en wisselen contactgegevens uit. De schade zal worden afgehandeld door de WA-verzekering die de autoverzekering biedt.
  Schade aan de auto van het gastgezin
  De Au pair verzekering biedt geen dekking hiervoor. De gezinsaansprakelijkheidsverzekering ook niet omdat het schade onderling betreft. Als de auto Casco verzekerd is, dan is er wel dekking voor schade aan eigen auto via de autoverzekering.
 • De au pair rijdt in de auto van het gastgezin. Een andere bestuurder rijdt door rood en botst tegen de auto van het gastgezin aan. Het gastgezin wil een vergoeding zien voor de schade die is ontstaan aan de auto.
  Schade ontstaan aan auto van het gastgezin:
  Deze moet worden afgehandeld met de WA verzekering van die andere bestuurder. Het is belangrijk dat de au pair en de andere bestuurder, het Schadeformulier invullen na de botsing. De schade kan niet worden ingediend bij de Au pair verzekering.

Er kan natuurlijk ook schade ontstaan zonder dat de au pair een motorvoertuig bestuurt. Ook hiervan enkele voorbeelden.

 • De au pair heeft de kinderen opgehaald van school. Ze rijdt met de bakfiets vol kinderen de oprit op, langs de auto van het gastgezin. Ze komt hierbij tegen de auto van het gastgezin en er ontstaan flinke krassen. Ook de bakfiets raakt beschadigd.
  Schade aan de bakfiets (zie ook Schade aan spullen van het gastgezin):
  Advies: indienen op een eventuele fietsverzekering. De Au pair verzekering sluit schade aan fietsen uit.
  Schade aan de auto:
  De gezinsaansprakelijkheidsverzekering zal de schade naar verwachting niet vergoeden omdat het schade onderling betreft. De Au pair verzekering sluit schade door fietsen uit van dekking.
  Advies: indienen op de autoverzekering mits deze Casco is verzekerd.
 • De au pair komt weer thuis na fietstochtje en terwijl ze de stoep oprijdt, raakt ze de auto van de buurman die geparkeerd staat. Zowel de auto als de fiets raakt beschadigd.
  Schade aan de bakfiets (zie ook Schade aan spullen van het gastgezin):
  Advies: indienen op een eventuele fietsverzekering. De Au pair verzekering sluit schade aan fietsen uit.
  Schade aan de auto van de buurman.
  Zowel tijdens als buiten aupairwerkzaamheden, is schade aan spullen van derden aanvullend verzekerd via de ISIS Au pair verzekering. De schade moet eerst worden ingediend op de gezinsaansprakelijkheidsverzekering en daarna kan een declaratie worden ingediend op de Au pair verzekering.

Tips: Indien de au pair gebruik maakt van uw motorvoertuig (uw auto, motor, etc) dan raden wij u aan om:

 • bij uw (auto) verzekeraar na te gaan of de motorvoertuigen verzekering van kracht blijft als de au pair in uw auto (of overig gemotoriseerd voertuig) rijdt.
 • er rekening mee te houden dat wanneer de au pair schade veroorzaakt:
  • dit gevolgen kan hebben voor de premie van de verzekering (verlaging no-claim korting bij schade)
  • het afhankelijk is van uw autoverzekering of er dekking is voor schade aan uw eigen auto
  • een eventueel eigen risico (of andere schade) nooit onder de dekking van een au pair of reisverzekering valt.