FAQ Wet- & Regelgeving rond au pairs

Aupairverzekeringen_FAQ_1200x500

Rubriek 1: Basiszorgverzekering

Wat kan ik doen als de zorgverzekeraar de aanvraag voor de basiszorgverzekering voor mijn au pair afwijst?
 • Bij Zorg & Zekerheid kunnen wij helpen.
 • Bij andere basiszorgverzekeraars raden we aan om te vragen waarom de au pair volgens hen niet Wlz verzekerd is en (eventueel) wijzen op de informatie op de website van de SVB.
Wat is een eigen risico?
 • Eigen risico betekent dat de verzekeraar geen vergoeding geeft zolang de kosten lager zijn dan het eigen risico. 
 • Bijvoorbeeld: er geldt een eigen risico van 200 euro per jaar. In januari en maart bezoek je een dokter en de kosten zijn 50 euro per behandeling. In totaal heb je dus 100 euro kosten. Dit is lager dan het eigen risico: de verzekeraar trekt 100 euro af van het eigen risico en zal niet betalen. In augustus heb je een operatie nodig die 400 euro kost. Na het inhouden van het eigen risico dat nog over was, zal de verzekeraar 300 euro vergoeden.
 • In andere woorden, totdat je het eigen risico hebt opgemaakt, zal de verzekeraar niet vergoeden.
Verzekert de basiszorgverzekering hetzelfde als de Au pair verzekering?
 • Nee, de basis zorgverzekering en de Au pair verzekering zijn geen vergelijkbare verzekeringen. 
 • De basis zorgverzekering vergoedt alleen kosten voor medische behandelingen. De inhoud en vergoedingen en vergoedingen van dit pakket worden bepaald door de overheid en is bij elke zorgverzekeraar gelijk. De basis zorgverzekering vergoedt bepaalde kosten die zijn uitgesloten door de Au pair verzekering, zoals zwangerschap, behandeling na drugs gebruik, SOA’s en kosten voor een bestaande ziekte of aandoening. 
 • De Au pair verzekering vergoedt naast kosten voor spoedeisende medische zorg, o.a. ook dekking voor verlies en diefstal van bagage, terugreis naar huis bij familie calamiteiten, overkomst van familie als de au pair niet alleen kan reizen en aansprakelijkheid. Die kosten worden niet vergoedt door de basisverzekering. 
 • Uiteraard ontstaat er wel een “overlap” in dekking wanneer de All-in dekking en de basiszorgverzekering allebei actief zijn. Want veel spoedeisende medische behandelingen zijn dan verzekerd door de basis zorgverzekering én de Au pair verzekering.
 • Daarom kunt u de medische dekking van de au pair verzekering aanpassen van 'All-in' naar 'Additional', zodra het polisblad van de basisverzekering binnen is. U krijgt dan een korting op de premie van de au pair verzekering.
Is het nodig om een bankrekening voor de au pair te openen?
 • Als de au pair zorgtoeslag wil ontvangen dan zal zij ook een eigen bankrekening moeten hebben.
 • De zorgtoeslag wordt alleen gestort op rekening van de persoon die recht heeft op de toeslag, ongeacht van welke rekening de premie voor de basisverzekering wordt afgeschreven.
 • Overigens dient de premie van de basisverzekering ook afgeschreven te worden van een Nederlands IBAN nummer. De au pair heeft daarom een eigen bankrekening nodig. Deze zou ze bij elke bank moeten kunnen openen.
Wie moet de premie voor de basisverzekering betalen?
 • Voor zo ver wij weten zijn er geen regels omtrent de betaling van de premie van de basisverzekering.
 • Op het moment dat de basisverzekering wordt aangevraagd heeft de au pair vaak nog geen Nederlandse bankrekening. Het is niet ongebruikelijk dat in eerste instantie het gezin betaalt en dat het rekeningnummer later wordt aangepast.
 • Dan kan de au pair zowel de premie betalen én de zorgtoeslag ontvangen op haar eigen rekeningnummer.

Rubriek 2: Wet- & Regelgeving

Is de au pair een werknemer?
 • Ervan uitgaande dat de au pair is bemiddeld door een erkend referent en alleen werkzaamheden doet die zijn opgegeven aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), is de au pair daadwerkelijk “au pair”. Er moet worden voldaan aan de voorwaarden die staan in het Au pair programma, te vinden op de website van de IND.
 • Indien iemand werkzaamheden voor u doet maar geen au pair is (dus niet voldoet aan de voorwaarden van het Au pair programma) dan kan worden gesproken van een werknemer. Dit is dan ook een risico dat u ontloopt door gebruik te maken van een erkend referent.
Betaalt een au pair loonbelasting?
 • Nee, dit is niet het geval. Dit wordt behandeld in de regeling “Loonbelasting en premieheffing volksverzekeringen, achterwege laten inhouding loonheffing au-pairs”.
 • Hierin staat met heel veel woorden dat bepaalde vergoedingen die de au pair ontvangt niet belastbaar zijn en dat hierdoor eventuele belastbare vergoedingen zo gering worden (rekening houdend met heffingskorting) dat deze niet komen aan het bedrag waarover belasting wordt geheven. (bron Overheid.nl)
Ik heb een brief ontvangen van het Centraal Administratie Kantoor (CAK), wat betekent dit?
 • Als u een brief ontvangt van het CAK dan zal deze gericht zijn aan de au pair. Het CAK stuurt brieven aan personen die in Nederland wonen, dus ingeschreven zijn in de Basisregistratie Personen (BRP), maar geen Nederlandse basiszorgverzekering hebben.
 • Het CAK heeft blijkbaar gezien dat de au pair wel is ingeschreven in de BRP maar de basisverzekering is nog niet actief of nog niet aangevraagd. De au pair krijgt een periode om alsnog de basiszorgverzekering te regelen. Dit kan ook via ons, aanvragen basiszorgverzekering.
 • Als de verzekering niet wordt geregeld dan krijgt de au pair een boete. 
Heeft een au pair recht op zorgtoeslag?
 • Uiteraard wordt dit beoordeeld door de Belastingdienst, waar de toeslag kan worden aangevraagd.
 • Het ontvangen van toeslag gaat niet automatisch, dit moet wel worden aangevraagd voor de au pair. Dit kan pas als de basiszorgverzekering is geregeld.
 • Omdat een au pair een relatief laag inkomen (vergoeding) heeft en in de regel ook niet vermogend is, heeft een au pair recht op zorgtoeslag.
Hoe vraagt een au pair zorgtoeslag aan?
 • In de regel heeft een au pair recht op Zorgtoeslag. De meeste au pairs hebben immers niet te veel vermogen of inkomen waardoor zij recht hebben op compensatie van de zorgpremie. Alle informatie over zorgtoeslag vindt u op de website van de Belastingdienst: www.toeslagen.nl.
 • Welke gegevens heeft u hierbij nodig?
  • Belastbaar inkomen (maand vergoeding vermenigvuldigd met het aantal maanden in het betreffende jaar)
  • BSN
  • Begindatum van de werkzaamheden
  • IBAN; dit mag niet het rekeningnummer van het gastgezin zijn. De au pair dient een eigen bankrekening te openen. Indien de au pair geen rekeningnummer heeft dan kunt u de belastingdienst bellen, en een verzoek indienen of een uitzondering kan worden gemaakt.
 • Telefonisch: u kunt voor de au pair de zorgtoeslag telefonisch (0800-0543) via de belastingdienst aanvragen.
 • Online: zorgtoeslag kan online worden aangevraagd op de website van de Belastingdienst. Dit gaat via het doorlopen van een aantal stappen, met per stap een aantal vragen die de au pair moet beantwoorden.
 • Via een mobiele app: Dit is alleen te gebruiken door mensen die geen toeslagpartner hebben. Als het goed is heeft de au pair geen toeslagpartner.
Hoe regelt een au pair bij een eenoudergezin zorgtoeslag?
 • Een au pair die woont in een gezin met 1 ouder, krijgt soms een afwijzing van de Belastingdienst nadat de zorgtoeslag is aangevraagd. Ze krijgt dan te horen dat ze geen recht heeft op zorgtoeslag omdat het gezamenlijke inkomen of vermogen te hoog is.
 • Dit ontstaat omdat de Belastingdienst de au pair en de ouder, als toeslagpartners ziet. Dit is uiteraard niet juist en de Belastingdienst erkent dit ook op de website.
 • De Belastingdienst vraagt u om contact op te nemen via de Belastingtelefoon. U verzoekt dan dat de au pair niet wordt beschouwd als uw toeslagpartner. (Bron: www.belastingdienst.nl/
Wat verandert er door Corona?
 • Uiteraard is het antwoord hierop onderhevig aan verandering door lockdowns, versoepelingen of juist aanscherping van regels. De maatregelen zijn uiteraard ook verschillend per land, waardoor een au pair uit het ene land makkelijk kan reizen en een au pair uit een ander land te maken heeft met een strenge lockdown.
 • Het au pair bureau heeft dagelijks te maken met de maatregelen die gelden in het land van herkomst en zij kunnen u daar goed over informeren. Ook kunnen zij u vertellen welke veiligheidsmaatregelen u zelf kunt treffen en welke verplicht zijn.
 • Wilt u weten wat Corona voor effect heeft op de au pair verzekering dan verwijzen we u naar de pagina met dekkingsinformatie.

 Rubriek 3 ISIS Au pair verzekering 

Hoe is aansprakelijkheid verzekerd bij de Au pair verzekering?
 • Aansprakelijkheid is aanvullend verzekerd bij de ISIS Au pair verzekering. Daarom raden we ieder gastgezin aan om ook een Gezinsaansprakelijkheidsverzekering te hebben.
 • Wij krijgen regelmatig vragen over aansprakelijkheid met betrekking tot verschillende situaties. Daarom hebben we een uitgebreide uitleg geschreven over aansprakelijkheid in de Instructie bij uw Au pair verzekering.